دومین همایش ملی روانشناسی و علوم تربیتی، بهمن ماه ۱۳۹۵

دومین همایش ملی روانشناسی و علوم تربیتی

پوستر دومین همایش ملی روانشناسی و علوم تربیتی

دومین همایش ملی روانشناسی و علوم تربیتی در تاریخ ۲۱ بهمن ۱۳۹۵ توسط ،موسسه عالي علوم و فناوري خوارزمي در شهر شیراز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین همایش ملی روانشناسی و علوم تربیتی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین همایش ملی روانشناسی و علوم تربیتی