اولین همایش بین المللی بازاندیشی توسعه پایدار، اردیبهشت ماه ۱۳۹۵

اولین همایش بین المللی بازاندیشی توسعه پایدار

The first international conference on rethinking sustainable development

پوستر اولین همایش بین المللی بازاندیشی توسعه پایدار

اولین همایش بین المللی بازاندیشی توسعه پایدار در تاریخ ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۵ توسط ،مركز مطالعات راهبردي معماري و شهرسازي در شهر تبریز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش بین المللی بازاندیشی توسعه پایدار مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش بین المللی بازاندیشی توسعه پایدار