همایش بین المللی شهرهای جدید

همایش بین المللی شهرهای جدید

همایش بین المللی شهرهای جدید در تاریخ ۱۲ اردبهشت ۱۳۸۴ تا ۱۶ اردبهشت ۱۳۸۴ توسط در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در همایش بین المللی شهرهای جدید