همایش بین المللی شهرهای جدید، اردیبهشت ماه ۱۳۸۴

همایش بین المللی شهرهای جدید

همایش بین المللی شهرهای جدید در تاریخ ۱۲ اردیبهشت ۱۳۸۴ توسط ، در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش بین المللی شهرهای جدید مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در همایش بین المللی شهرهای جدید