اولین کنفرانس ملی پژوهش های نوین علوم طبیعی و زیستی در ایران و جهان، مرداد ماه ۱۳۹۶

اولین کنفرانس ملی پژوهش های نوین علوم طبیعی و زیستی در ایران و جهان

پوستر اولین کنفرانس ملی پژوهش های نوین علوم طبیعی و زیستی در ایران و جهان

اولین کنفرانس ملی پژوهش های نوین علوم طبیعی و زیستی در ایران و جهان در تاریخ ۳۱ مرداد ۱۳۹۶ توسط ،موسسه عالي علوم و فناوري خوارزمي در شهر شیراز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس ملی پژوهش های نوین علوم طبیعی و زیستی در ایران و جهان مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس ملی پژوهش های نوین علوم طبیعی و زیستی در ایران و جهان