اولین کنگره بین المللی علوم مهندسی 2017، تیر ماه ۱۳۹۶

اولین کنگره بین المللی علوم مهندسی 2017

اولین کنگره بین المللی علوم مهندسی 2017 در تاریخ ۳۱ تیر ۱۳۹۶ توسط ،موسسه عالي علوم و فناوري خوارزمي در شهر شیراز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنگره بین المللی علوم مهندسی 2017 مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنگره بین المللی علوم مهندسی 2017