بیست و یکمین کنگره کاردرمانی ایران، دی ماه ۱۳۹۵

بیست و یکمین کنگره کاردرمانی ایران

Iranian Congress of Occupational therapy

بیست و یکمین کنگره کاردرمانی ایران در تاریخ ۱ دی ۱۳۹۵ توسط دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی،انجمن علمی کاردرمانی ایرانانجمن علمي كاردرماني ايران، دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي در شهر تهران برگزار گردید.