کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر، خرداد ماه ۱۳۹۴

کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر

The International Conference on Human, Architecture, Civil Engineering and City (ICOHACC 2015)

پوستر کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر

کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر در تاریخ ۲۵ خرداد ۱۳۹۴ توسط ،مركز مطالعات راهبردي معماري و شهرسازي در شهر تبریز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر