سومین کنگره علوم دامی کشور، مهر ماه ۱۳۸۷

سومین کنگره علوم دامی کشور

3rd Congress on Animal Science

سومین کنگره علوم دامی کشور در تاریخ ۱ مهر ۱۳۸۷ توسط دانشگاه فردوسی مشهد،انجمن علوم دامی ایرانانجمن علوم دامي ايراندانشگاه فردوسي مشهد در شهر مشهد برگزار گردید.