چهارمین کنفرانس بین المللی مطالعات بین رشته ای در مدیریت و مهندسی، آذر ماه ۱۴۰۰

چهارمین کنفرانس بین المللی مطالعات بین رشته ای در مدیریت و مهندسی

Fourth International Conference on Interdisciplinary Studies in Management and Engineering

پوستر چهارمین کنفرانس بین المللی مطالعات بین رشته ای در مدیریت و مهندسی

چهارمین کنفرانس بین المللی مطالعات بین رشته ای در مدیریت و مهندسی در تاریخ ۱۱ آذر ۱۴۰۰ توسط ، در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس بین المللی مطالعات بین رشته ای در مدیریت و مهندسی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در چهارمین کنفرانس بین المللی مطالعات بین رشته ای در مدیریت و مهندسی