چهارمین کنفرانس بین المللی مطالعات بین رشته ای در مدیریت و مهندسی، آذر ماه ۱۴۰۰

چهارمین کنفرانس بین المللی مطالعات بین رشته ای در مدیریت و مهندسی

Fourth International Conference on Interdisciplinary Studies in Management and Engineering

پوستر چهارمین کنفرانس بین المللی مطالعات بین رشته ای در مدیریت و مهندسی

چهارمین کنفرانس بین المللی مطالعات بین رشته ای در مدیریت و مهندسی در تاریخ ۱۱ آذر ۱۴۰۰ توسط ،موسسه پژوهشي مديريت مدبر در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس بین المللی مطالعات بین رشته ای در مدیریت و مهندسی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در چهارمین کنفرانس بین المللی مطالعات بین رشته ای در مدیریت و مهندسی