کنفرانس بین المللی فناوری های نوین در سیستم هوشمند، مرداد ماه ۱۳۹۸

کنفرانس بین المللی فناوری های نوین در سیستم هوشمند

International Conference on Advanced Technology in the Intelligent System

پوستر کنفرانس بین المللی فناوری های نوین در سیستم هوشمند

کنفرانس بین المللی فناوری های نوین در سیستم هوشمند در تاریخ ۴ مرداد ۱۳۹۸ توسط ،دانشگاه باهارات هند - موسسه مهدپژوهش ره پويان حقيقت برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنفرانس بین المللی فناوری های نوین در سیستم هوشمند مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در کنفرانس بین المللی فناوری های نوین در سیستم هوشمند