چهارمین کنفرانس بین المللی ریاضی و علوم کامپیوتر، فروردین ماه ۱۳۹۸

چهارمین کنفرانس بین المللی ریاضی و علوم کامپیوتر

?th International Conference on Natural Sciences (ICNS????)-Mathematics & Computer

پوستر چهارمین کنفرانس بین المللی ریاضی و علوم کامپیوتر

چهارمین کنفرانس بین المللی ریاضی و علوم کامپیوتر در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۳۹۸ توسط دانشگاه کردستان ،دانشگاه كردستان در شهر سنندج برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس بین المللی ریاضی و علوم کامپیوتر مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در چهارمین کنفرانس بین المللی ریاضی و علوم کامپیوتر