چهارمین کنفرانس بین المللی ریاضی و علوم کامپیوتر، فروردین ماه 98

چهارمین کنفرانس بین المللی ریاضی و علوم کامپیوتر

?th International Conference on Natural Sciences (ICNS????)-Mathematics & Computer

پوستر چهارمین کنفرانس بین المللی ریاضی و علوم کامپیوتر

چهارمین کنفرانس بین المللی ریاضی و علوم کامپیوتر در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۳۹۸ توسط دانشگاه کردستان و تحت حمایت سیویلیکا در شهر سنندج برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس بین المللی ریاضی و علوم کامپیوتر مراجعه فرمایید.


Topics of interest are including but not limited to:

All the research areas of mathematics:

 • Applied Functional Analysis
 • Approximation
 • Combinations
 • Discrete applied mathematics
 • Financial Mathematics
 • Numerical Analysis
 • Numerical integer equations
 • Numerical linear algebra
 • Numerical ODEs
 • Numerical PDEs (inc. BVPs)
 • Numerical Solution of Differential Equations
 • Optimization
 • Scientific computing and algorithms
 • etc.


All the research areas of computer science:

 • Algorithms
 • Artificial Intelligence
 • Bio-informatics
 • Computer Architecture
 • Computer Networks
 • Computer Simulation
 • Data Mining
 • Database Systems
 • Distributed Systems
 • Expert Systems
 • Image Processing
 • Internet and Web Applications
 • Mobile Computing
 • Multimedia Applications
 • Parallel and Distributed Computing
 • Performance Evaluation
 • Security & Cryptography
 • Software Engineering
 • Software Engineering
 • etc.

All the research areas of Statistics.مقالات پذیرش شده در چهارمین کنفرانس بین المللی ریاضی و علوم کامپیوتر