کنفرانس بین المللی پژوهش ها و فناوری های نوین در مهندسی برق، اسفند ماه ۱۴۰۱

کنفرانس بین المللی پژوهش ها و فناوری های نوین در مهندسی برق

International Conference on New Researches and Technologies in Electrical Engineering (ICNRTEE)

پوستر کنفرانس بین المللی پژوهش ها و فناوری های نوین در مهندسی برق

کنفرانس بین المللی پژوهش ها و فناوری های نوین در مهندسی برق در تاریخ ۱۰ اسفند ۱۴۰۱ توسط دانشگاه علم و فرهنگ، در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنفرانس بین المللی پژوهش ها و فناوری های نوین در مهندسی برق مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در کنفرانس بین المللی پژوهش ها و فناوری های نوین در مهندسی برق