اولین همایش بین المللی علوم و فناوری نانو، مهر ماه ۱۳۹۹

اولین همایش بین المللی علوم و فناوری نانو

International Conference on Nanotechnologu & Nanoscience

پوستر اولین همایش بین المللی علوم و فناوری نانو

اولین همایش بین المللی علوم و فناوری نانو در تاریخ ۱ مهر ۱۳۹۹ توسط دانشگاه تهران،پرديس بين المللي ارس دانشگاه تهران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش بین المللی علوم و فناوری نانو مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش بین المللی علوم و فناوری نانو