اولین کنفرانس ملی نانوالکترونیک ایران، آبان ماه ۱۳۹۱

اولین کنفرانس ملی نانوالکترونیک ایران

First Iranian Conference on Nano Electronics

پوستر اولین کنفرانس ملی نانوالکترونیک ایران

اولین کنفرانس ملی نانوالکترونیک ایران در تاریخ ۱۱ آبان ۱۳۹۱ توسط ،دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات كرمانشاه در شهر کرمانشاه برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس ملی نانوالکترونیک ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس ملی نانوالکترونیک ایران