اولین کنفرانس ملی نانوالکترونیک ایران

اولین کنفرانس ملی نانوالکترونیک ایران

First Iranian Conference on Nano Electronics

پوستر اولین کنفرانس ملی نانوالکترونیک ایران

اولین کنفرانس ملی نانوالکترونیک ایران در تاریخ ۱۱ آبان ۱۳۹۱ تا ۱۲ آبان ۱۳۹۱ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات کرمانشاه در شهر کرمانشاه برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس ملی نانوالکترونیک ایران