اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی

اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی

1st International Conference on Management, Innovation and National Production

اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی در تاریخ ۲۳ شهریور ۱۳۹۱ تا ۲۴ شهریور ۱۳۹۱ توسط دانشگاه پیان نور استان خوزستان در شهر قم برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی