اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی، شهریور ماه ۱۳۹۱

اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی

1st International Conference on Management, Innovation and National Production

اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی در تاریخ ۲۳ شهریور ۱۳۹۱ توسط ،دانشگاه پيان نور استان خوزستان در شهر قم برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی