اولین همایش ملی قلب و ورزش، آذر ماه ۱۳۹۷

اولین همایش ملی قلب و ورزش

First National Conference on Heart and Sports

پوستر اولین همایش ملی قلب و ورزش

اولین همایش ملی قلب و ورزش در تاریخ ۲۲ آذر ۱۳۹۷ توسط ،دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كرمانشاه در شهر کرمانشاه برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش ملی قلب و ورزش مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی قلب و ورزش