کنگره کنترل ورم پستان در گاوهای شیری ایران، مهر ماه ۱۳۹۲

کنگره کنترل ورم پستان در گاوهای شیری ایران

Congressional control of mastitis in dairy cows in Iran

کنگره کنترل ورم پستان در گاوهای شیری ایران در تاریخ ۳ مهر ۱۳۹۲ توسط دانشگاه تبریز،دانشكده دامپزشكي دانشگاه تبريز در شهر تبریز برگزار گردید.