اولین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در علوم مهندسی، آبان ماه ۱۳۹۷

اولین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در علوم مهندسی

The First International Conference on Modern Approaches to Engineering Sciences

پوستر اولین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در علوم مهندسی

اولین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در علوم مهندسی در تاریخ ۳۰ آبان ۱۳۹۷ توسط دانشگاه پیام نور (همه مراکز)،دانشگاه پيام نور واحد بين الملل گرجستان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در علوم مهندسی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در علوم مهندسی