پنجمین کنگره سالیانه بین المللی پزشکی قانونی ایران، آبان ماه ۱۳۹۵

پنجمین کنگره سالیانه بین المللی پزشکی قانونی ایران

The fifth annual International Congress of Legal Medicine

پوستر پنجمین کنگره سالیانه بین المللی پزشکی قانونی ایران

پنجمین کنگره سالیانه بین المللی پزشکی قانونی ایران در تاریخ ۱۲ آبان ۱۳۹۵ توسط ،انجمن علمی پزشکان قانونی ایرانانجمن علمي پزشكان قانوني ايران در شهر تهران برگزار گردید.