پنجمین کنگره سالیانه بین المللی پزشکی قانونی ایران

پنجمین کنگره سالیانه بین المللی پزشکی قانونی ایران

The fifth annual International Congress of Legal Medicine

پوستر پنجمین کنگره سالیانه بین المللی پزشکی قانونی ایران

پنجمین کنگره سالیانه بین المللی پزشکی قانونی ایران در تاریخ ۱۲ آبان ۱۳۹۵ تا ۱۴ آبان ۱۳۹۵ توسط انجمن علمی پزشکان قانونی ایران در شهر تهران برگزار گردید.


قموضوع اصلی:
نقش پزشکی قانونی در تحول نظام سلامت 

محورهای فرعی 
1- پزشکی قانونی بالینی 
2- آزمایشگاه پزشکی قانونی 
3- حقوق پزشکی و قصور پزشکی 
4- باروری مصنوعی، اهداء عضو و بیوتکنولوژی . 
5- پرستاری و مامایی قانونی 
6- اخلاق پزشکی و فقه پزشکی 
7- پلیس علمی و پزشکی قانونی 
8- مرگ شناسی و اتوپسی پزشکی قانونی