اولین کنفرانس بین المللی مهندسی دانش،اطلاعات و نرم افزار، آذر ماه ۱۳۹۳

اولین کنفرانس بین المللی مهندسی دانش،اطلاعات و نرم افزار

First International Conference on Knowledge, Information and Software Engineering

پوستر اولین کنفرانس بین المللی مهندسی دانش،اطلاعات و نرم افزار

اولین کنفرانس بین المللی مهندسی دانش،اطلاعات و نرم افزار در تاریخ ۵ آذر ۱۳۹۳ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد،دانشگاه آزاد اسلامي واحد مشهد در شهر مشهد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس بین المللی مهندسی دانش،اطلاعات و نرم افزار مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس بین المللی مهندسی دانش،اطلاعات و نرم افزار