سومین کنگره بین المللی بهداشت، درمان و مدیریت بحران در حوادث غیرمترقبه

سومین کنگره بین المللی بهداشت، درمان و مدیریت بحران در حوادث غیرمترقبه

3rd International Congress on Health, Medication and Crisis Management in Disaster

سومین کنگره بین المللی بهداشت، درمان و مدیریت بحران در حوادث غیرمترقبه در تاریخ ۲۱ آذر ۱۳۸۵ تا ۲۳ آذر ۱۳۸۵ توسط سازمان بسیج جامعه پزشکی در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در سومین کنگره بین المللی بهداشت، درمان و مدیریت بحران در حوادث غیرمترقبه