کنفرانس بین المللی علوم انسانی و مطالعات رفتاری، آذر ماه ۱۳۹۳

کنفرانس بین المللی علوم انسانی و مطالعات رفتاری

International Conference on Humanities and Behavioral Studies

کنفرانس بین المللی علوم انسانی و مطالعات رفتاری در تاریخ ۲۶ آذر ۱۳۹۳ توسط ،موسسه مديران ايده پرداز پايتخت ويرا در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنفرانس بین المللی علوم انسانی و مطالعات رفتاری مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در کنفرانس بین المللی علوم انسانی و مطالعات رفتاری