اولین همایش بین المللی حکمرانی و کشورداری در ایران، بهمن ماه ۱۴۰۰

اولین همایش بین المللی حکمرانی و کشورداری در ایران

The first international conference on governance and governance in Iran

پوستر اولین همایش بین المللی حکمرانی و کشورداری در ایران

اولین همایش بین المللی حکمرانی و کشورداری در ایران در تاریخ ۲۸ بهمن ۱۴۰۰ توسط دانشگاه خوارزمی، در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش بین المللی حکمرانی و کشورداری در ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش بین المللی حکمرانی و کشورداری در ایران