دومین کنفرانس ملی معدنکاری و صنایع معدنی سبز ایران، آذر ماه ۱۳۹۸

دومین کنفرانس ملی معدنکاری و صنایع معدنی سبز ایران

The 2nd Iranian Conference of Green Mining and Mine Industry

پوستر دومین کنفرانس ملی معدنکاری و صنایع معدنی سبز ایران

دومین کنفرانس ملی معدنکاری و صنایع معدنی سبز ایران در تاریخ ۱۳ آذر ۱۳۹۸ توسط دانشگاه زنجان، در شهر زنجان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس ملی معدنکاری و صنایع معدنی سبز ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس ملی معدنکاری و صنایع معدنی سبز ایران