اولین همایش بین المللی بحرانهای ژئوپلتیکی جهان اسلام، آبان ماه ۱۳۹۵

اولین همایش بین المللی بحرانهای ژئوپلتیکی جهان اسلام

پوستر اولین همایش بین المللی بحرانهای ژئوپلتیکی جهان اسلام

اولین همایش بین المللی بحرانهای ژئوپلتیکی جهان اسلام در تاریخ ۲۴ آبان ۱۳۹۵ توسط ،موسسه آينده پژوهي جهان اسلام در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش بین المللی بحرانهای ژئوپلتیکی جهان اسلام مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش بین المللی بحرانهای ژئوپلتیکی جهان اسلام