اولین همایش بین المللی بحرانهای ژئوپلتیکی جهان اسلام، آبان ماه 95

اولین همایش بین المللی بحرانهای ژئوپلتیکی جهان اسلام

پوستر اولین همایش بین المللی بحرانهای ژئوپلتیکی جهان اسلام

اولین همایش بین المللی بحرانهای ژئوپلتیکی جهان اسلام در تاریخ ۲۴ آبان ۱۳۹۵ توسط موسسه آینده پژوهی جهان اسلام و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش بین المللی بحرانهای ژئوپلتیکی جهان اسلام مراجعه فرمایید.


بحران ژئوپلیتیکی حاصل منازعه و کشمکش کشورها و گروههای سیاسی ـ فضایی و بازیگران سیاسی بر سر کنترل و تصرف یک یا چند ارزش و یا عامل جغرافیایی است. بحرانها دارای منشا مختلفی بوده و انواع مختلف نیز دارا هستند. بحرانها از لحاظ کارکردی منجر به خروج سیستم از حالت تعادل، و بروز اخلال در وضعیت عادی و فرآیندهای فضای جغرافیایی و زیستگاه انسانها می‌گردند. اولین همایش بین المللی بحرانهای ژئوپلیتیکی جهان اسلام در تاریخ 24 و 25 آبان ماه 1395 توسط موسسه آینده پژوهی جهان اسلام و با مشارکت دانشگاه شهید بهشتی در این دانشگاه برگزار خواهد شد.

 

محورهای اصلی و فرعی:


گونه شناسی بحرانهای جهان اسلام
- بحرانهای قومی – نژادی
- بحرانهای دینی و مذهبی
- بحرانهای اقتصادی در جهان اسلام
- بحرانهای فرهنگی در جهان اسلام
- بحرانهای زیست محیطی در جهان اسلام(آب)
- بحرانهای ناشی از منابع طبیعی(انرژی و کانی) 

کانونها و مناطق بحرانی در جهان اسلام
- شرق مدیترانه
-افغانستان
- شبه جزیره عربستان
- جنوب شرق آسیا
- خلیج فارس
- افریقا
-منطقه قفقاز 
- آسیای مرکزی و سین کیانگ
- جنوب شرق اروپا
- جنوب آسیا 
- شرق آسیا

 ریشه یابی بحرانهای ژئوپلیتیکی در جهان اسلام
-    -سیر تکوین تاریخی بحرانهای ژئوپلیتیکی
-    -عوامل مکانی - فضایی موثر بر بحرانهای ژئوپلیتیکی
-    -نقش دولتها و بازیگران سیاسی درون منطقهای جهان اسلام
-    -نقش دولتها و بازیگران مداخلهگر فرا منطقهای (قدرتهای جهانی)
-    -نقش نخبگان مذهبی ، سیاسی ، فرهنگی و اجتماعی 
-    -نقش رسانهها در بحرانهای ژئوپلیتیکی
-    
بازتابهای فضایی-محیطی بحرانهای ژئوپلیتیکی جهان اسلام
-    -الحاق و انتزاع در کشورهای جهان اسلام
-    -ناپایداری قدرت، سیاست و مرزهای سیاسی در جهان اسلام
-    -توسعه تهدیدات و ناامنی در حال و آینده 
-    -بحرانها و نقش آن در همگرایی جهان اسلام
-    -بحرانها و نقش آن در واگرایی جهان اسلام
-    -تاثیر بحرانها در گسترش فقر و مصیبت 
-    -نقش بحرانها در کاهش قدرت جهان اسلام
-    -بسترسازی مداخله نظامی قدرتهای فرامنطقهای
-    -تاثیر بحرانها در تخریب و توسعه نیافتگی جهان اسلام 
-    -تاثیر بحرانها در ظهور سلطه استعمار جدید (موج سوم استعمار)
-    -تاثیر بحرانها در توسعه تروریسم
-    
راهبردها و راهکارهای بحران زدایی در جهان اسلام
-    -نگرشها و رویکردهای مهار و گسترش بحران
-    -مدلهای  نظری مدیریت بحران های ژئوپلیتیکی
-    -الگوها تجارب موفق مدیریت بحران در جهان اسلام
-    -آسیب شناسی مطالعات و پژوهشهای وحدت در جهان اسلام
-    -ملاحظات و الزامات همگرایی در جهان اسلام
-    -ملاحظات و الزامات تشکیل امت واحده اسلامی 
-    -منافع و ارزشهای مشترک در جهان اسلام
-    -فرصتسازی  خلق منافع مشترک در جهان اسلام 
-    -نقش رهبران مذهبی، نخبگان، رسانهها، سیاستمداران در همگرایی و حل منازعات در جهان اسلام
-    -راهکارهای زدایش و خنثیسازی ریشهها و عوامل بحرانمقالات پذیرش شده در اولین همایش بین المللی بحرانهای ژئوپلتیکی جهان اسلام