اولین کنگره و نمایشگاه بین المللی علوم و تکنولوژی های نوین، شهریور ماه ۱۳۹۷

اولین کنگره و نمایشگاه بین المللی علوم و تکنولوژی های نوین

International Congress and Exhibition of Sciences and Innovative Technologies

پوستر اولین کنگره و نمایشگاه بین المللی علوم و تکنولوژی های نوین

اولین کنگره و نمایشگاه بین المللی علوم و تکنولوژی های نوین در تاریخ ۱۴ شهریور ۱۳۹۷ توسط دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل،دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل در شهر بابل برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنگره و نمایشگاه بین المللی علوم و تکنولوژی های نوین مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنگره و نمایشگاه بین المللی علوم و تکنولوژی های نوین