کنفرانس بین المللی علوم مهندسی، هنر و حقوق، فروردین ماه ۱۳۹۴

کنفرانس بین المللی علوم مهندسی، هنر و حقوق

International Conference on

پوستر کنفرانس بین المللی علوم مهندسی، هنر و حقوق

کنفرانس بین المللی علوم مهندسی، هنر و حقوق در تاریخ ۲۵ فروردین ۱۳۹۴ توسط ،Universitat Autonoma De Barcelona وInternational Center of Academic Communication (ICOAC) برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنفرانس بین المللی علوم مهندسی، هنر و حقوق مراجعه فرمایید.




مقالات پذیرش شده در کنفرانس بین المللی علوم مهندسی، هنر و حقوق