کنفرانس بین المللی اقتصاد مدیریت و علوم اجتماعی، فروردین ماه ۱۳۹۴

کنفرانس بین المللی اقتصاد مدیریت و علوم اجتماعی

International Conference on Economics, Management and Social Sciences

پوستر کنفرانس بین المللی اقتصاد مدیریت و علوم اجتماعی

کنفرانس بین المللی اقتصاد مدیریت و علوم اجتماعی در تاریخ ۲۵ فروردین ۱۳۹۴ توسط ،Universitat Autonoma De Barcelona وInternational Center of Academic Communication (ICOAC) برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنفرانس بین المللی اقتصاد مدیریت و علوم اجتماعی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در کنفرانس بین المللی اقتصاد مدیریت و علوم اجتماعی