دومین کنفرانس بین المللی مهندسی برق و علوم کامپیوتر، بهمن ماه ۱۳۹۴

دومین کنفرانس بین المللی مهندسی برق و علوم کامپیوتر

پوستر دومین کنفرانس بین المللی مهندسی برق و علوم کامپیوتر

دومین کنفرانس بین المللی مهندسی برق و علوم کامپیوتر در تاریخ ۲ بهمن ۱۳۹۴ توسط ،پرديس بين الملل توسعه ايده هزاره در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس بین المللی مهندسی برق و علوم کامپیوتر مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس بین المللی مهندسی برق و علوم کامپیوتر