کنفرانس بین المللی تحقیقات بنیادین در مهندسی برق، تیر ماه ۱۳۹۶

کنفرانس بین المللی تحقیقات بنیادین در مهندسی برق

پوستر کنفرانس بین المللی تحقیقات بنیادین در مهندسی برق

کنفرانس بین المللی تحقیقات بنیادین در مهندسی برق در تاریخ ۳۰ تیر ۱۳۹۶ توسط دانشگاه ابرار، در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنفرانس بین المللی تحقیقات بنیادین در مهندسی برق مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در کنفرانس بین المللی تحقیقات بنیادین در مهندسی برق