همایش توسعه قابلیتها و ظرفیتهای مهندسی در شرکتهای ایرانی، مرداد ماه ۱۳۸۷

همایش توسعه قابلیتها و ظرفیتهای مهندسی در شرکتهای ایرانی

Conference on the development of engineering capabilities and capacities in Iranian companies

همایش توسعه قابلیتها و ظرفیتهای مهندسی در شرکتهای ایرانی در تاریخ ۲۳ مرداد ۱۳۸۷ توسط دانشگاه صنعتی شریف،گروه مطالعات توسعه توان صنعتي مركز مطالعات تكنولوژي دانشگاه صنعتي ش در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش توسعه قابلیتها و ظرفیتهای مهندسی در شرکتهای ایرانی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در همایش توسعه قابلیتها و ظرفیتهای مهندسی در شرکتهای ایرانی