اولین کنفرانس بین المللی ساخت ساز شهری در مجاورت گسل های فعال، شهریور ماه ۱۳۹۰

اولین کنفرانس بین المللی ساخت ساز شهری در مجاورت گسل های فعال

1st International Conference on Urban Construction in the Vicinity of Active Faults

پوستر اولین کنفرانس بین المللی ساخت  ساز شهری در مجاورت گسل های فعال

اولین کنفرانس بین المللی ساخت ساز شهری در مجاورت گسل های فعال در تاریخ ۱۲ شهریور ۱۳۹۰ توسط دانشگاه تبریز، دانشگاه صنعتی سهند، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، در شهر تبریز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس بین المللی ساخت ساز شهری در مجاورت گسل های فعال مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس بین المللی ساخت ساز شهری در مجاورت گسل های فعال