اولین همایش بین المللی مشاوره، اسفند ماه ۱۳۹۹

اولین همایش بین المللی مشاوره

The first international conference on consulting

پوستر اولین همایش بین المللی مشاوره

اولین همایش بین المللی مشاوره در تاریخ ۲۰ اسفند ۱۳۹۹ توسط دانشگاه محقق اردبیلی، در شهر اردبیل برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش بین المللی مشاوره مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش بین المللی مشاوره