کنفرانس بین المللی چالش های تجارت و علوم اجتماعی، اسفند ماه ۱۳۹۶

کنفرانس بین المللی چالش های تجارت و علوم اجتماعی

The International Scientific Conference on Challenges in Business and Social Sciences

پوستر کنفرانس بین المللی چالش های تجارت و علوم اجتماعی

کنفرانس بین المللی چالش های تجارت و علوم اجتماعی در تاریخ ۲۸ اسفند ۱۳۹۶ توسط ،University of Economics in Katowice برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنفرانس بین المللی چالش های تجارت و علوم اجتماعی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در کنفرانس بین المللی چالش های تجارت و علوم اجتماعی