اولین کنفرانس بین المللی علوم پایه و تحقیقات بنیادی، بهمن ماه ۱۳۹۴

اولین کنفرانس بین المللی علوم پایه و تحقیقات بنیادی

پوستر اولین کنفرانس بین المللی علوم پایه و تحقیقات بنیادی

اولین کنفرانس بین المللی علوم پایه و تحقیقات بنیادی در تاریخ ۱۵ بهمن ۱۳۹۴ توسط ،موسسه عالي علوم و فناوري خوارزمي در شهر آباده برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس بین المللی علوم پایه و تحقیقات بنیادی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس بین المللی علوم پایه و تحقیقات بنیادی