اولین کنفرانی بین المللی تغییرات زیست محیطی منطقه خزری، شهریور ماه ۱۳۸۷

اولین کنفرانی بین المللی تغییرات زیست محیطی منطقه خزری

The 1st International Conference on the Caspian Region Environmental Changes

اولین کنفرانی بین المللی تغییرات زیست محیطی منطقه خزری در تاریخ ۳ شهریور ۱۳۸۷ توسط دانشگاه مازندران، در شهر بابلسر برگزار گردید.