اولین کنفرانس ملی ایده پردازی در شهرهای ایران، بهمن ماه ۱۳۹۷

اولین کنفرانس ملی ایده پردازی در شهرهای ایران

The first national ideological conference in Iranian cities

پوستر اولین کنفرانس ملی ایده پردازی در شهرهای ایران

اولین کنفرانس ملی ایده پردازی در شهرهای ایران در تاریخ ۵ بهمن ۱۳۹۷ توسط ،موسسه پژوهشي رهجويان پايا شهر اترك در شهر شیروان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس ملی ایده پردازی در شهرهای ایران مراجعه فرمایید.