همایش بین المللی تغییر اقلیم، پیامدها،سازگاری و تعدیل، خرداد ماه ۱۳۹۸

همایش بین المللی تغییر اقلیم، پیامدها،سازگاری و تعدیل

International Conference on Climate Change, Consequences, Adaptation and Adjustment

پوستر همایش بین المللی تغییر اقلیم، پیامدها،سازگاری و تعدیل

همایش بین المللی تغییر اقلیم، پیامدها،سازگاری و تعدیل در تاریخ ۲۱ خرداد ۱۳۹۸ توسط ،دانشكده علوم جغرافيايي دانشگاه خوارزمي با همكاري قطب علمي تحليل فضايي مخاطرات محيطي در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش بین المللی تغییر اقلیم، پیامدها،سازگاری و تعدیل مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در همایش بین المللی تغییر اقلیم، پیامدها،سازگاری و تعدیل