سومین کنفرانس بین المللی کنترل، ابزار دقیق و اتوماسیون، دی ماه ۱۳۹۲

سومین کنفرانس بین المللی کنترل، ابزار دقیق و اتوماسیون

سومین کنفرانس بین المللی کنترل، ابزار دقیق و اتوماسیون در تاریخ ۷ دی ۱۳۹۲ توسط دانشگاه صنعتی امیرکبیر،انجمن مهندسی کنترل و ابزار دقیق ایرانانجمن مهندسان كنترل و ابزار دقيق ايران - دانشگاه صنعتي اميركبير در شهر تهران برگزار گردید.