اولین کنفرانس بین المللی پیشرفت های نوین در مهندسی عمران، آبان ماه ۱۳۹۶

اولین کنفرانس بین المللی پیشرفت های نوین در مهندسی عمران

پوستر اولین کنفرانس بین المللی پیشرفت های نوین در مهندسی عمران

اولین کنفرانس بین المللی پیشرفت های نوین در مهندسی عمران در تاریخ ۲۴ آبان ۱۳۹۶ توسط دانشگاه شمال،دانشگاه شمال -معاونت فرهنگي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري در شهر آمل برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس بین المللی پیشرفت های نوین در مهندسی عمران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس بین المللی پیشرفت های نوین در مهندسی عمران