اولین کنفرانس بین المللی تغییر اقلیم، اسفند ماه ۱۳۹۵

اولین کنفرانس بین المللی تغییر اقلیم

First International Conference on Climate Change

پوستر اولین کنفرانس بین المللی تغییر اقلیم

اولین کنفرانس بین المللی تغییر اقلیم در تاریخ ۹ اسفند ۱۳۹۵ توسط ،دبيرخانه دائمي كنفرانس در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس بین المللی تغییر اقلیم مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس بین المللی تغییر اقلیم