اولین کنفرانس بین المللی مسائل مقدار مرزی و کاربردها، فروردین ماه ۱۳۹۷

اولین کنفرانس بین المللی مسائل مقدار مرزی و کاربردها

The first international conference on borderline issues and applications

پوستر اولین کنفرانس بین المللی مسائل مقدار مرزی و کاربردها

اولین کنفرانس بین المللی مسائل مقدار مرزی و کاربردها در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۳۹۷ توسط دانشگاه تبریز،دانشگاه تبريز در شهر بندرعباس برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس بین المللی مسائل مقدار مرزی و کاربردها مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس بین المللی مسائل مقدار مرزی و کاربردها