کنفرانس بین المللی هنر کتاب آرایی در فرهنگ و تمدّن اسلامی

کنفرانس بین المللی هنر کتاب آرایی در فرهنگ و تمدّن اسلامی

International Conference on Islamic Culture and Civilization art Book Layout

کنفرانس بین المللی هنر کتاب آرایی در فرهنگ و تمدّن اسلامی در تاریخ ۲۲ آبان ۱۳۹۶ تا ۲۳ آبان ۱۳۹۶ توسط دانشگاه محقق اردبیلی و تحت حمایت سیویلیکا در شهر اردبیل برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای کنفرانس :
- کتاب آرایی در تمدّن شیعی و بررسی آثار قدما؛
- بررسی اقلام خوش نویسی به‌کار رفته در کتابت قرآن در تمدّن شیعی؛
- بررسی آرایه های هنری در قرآن کریم؛
- پیش‌نیازهای معرفتی در کتاب آرایی دینی؛
- کتاب ‌آرایی، مقایسه و تطبیق بین ادیان؛
- نقش کتاب آرایی میراث درگرافیک معاصر؛
- کتابت، تذهیب و تشعیر و جلدسازی قرآن کریم؛
- شیوه‌های رایج مصوّرسازی کتب دینی؛
- کتاب ‌آرایی و جریان‌شناسی تاریخی؛
- طرح جلد و صفحه آرایی کتب دینی؛
- تحوّل هنر کتاب آرایی در ادوار اسلامی؛
- هنر کتاب آرایی در فرهنگ و هنر ایرانی و بررسی آثار نویسندگان؛
- هنر کتاب آرایی در اسلام و بررسی آثار نویسندگان؛
- نقش هنرمندان معاصر در احیای میراث شیعه بر  اساس هنر کتاب آرایی؛
-  نقش هنرمندان دوران اسلامی (دوران صفوی به بعد) در احیای میراث شیعه بر اساس هنر کتاب آرایی؛
- تاثیر قرآن در پیشرفت هنر کتاب آرایی در اسلام؛
- آرایش صفحات قرآن در ادوار اسلامی و مقایسۀ تطبیقی آ ن ها؛
- سیر کتابت قرآن در ادوار اسلامی؛
- بررسی آرایه‌های هنری و تزیینی در قرآن کریم؛
- عناصر تریینی اقتباس شده از خاور دور در کتاب آرایی عصر ایلخانی و تیموری؛
- تأثیر کتاب­های حماسی و تاریخی و عاشقانه در مضامین نوشتاری و تصویری؛ 
- طرّاحان تأثیر گذار در عرصۀ کتاب‌آرایی؛
- بررسی شیوه‌های جلدسازی در دوران اسلامی و مقایسۀ تطبیقی آن ها؛
- شیوه‌های رایج مصوّرسازی کتب عرفانی و دینی؛ 
- کتاب‌آرایی و جریان‌شناسی تاریخی
- بررسی اقلام خوش نویسی به‌کار رفته در کتابت قرآن در تمدّن شیعی؛
- مقایسه اقلام خوش نویسی در کتاب آرایی در دوران اسلامی و تحلیل خطوط به کار رفته در آن ها؛
- کتاب‌آرایی، مقایسه و تطبیق بین ادیان مختلف؛
- نقش کتاب‌آرایی در هنر گرافیک؛
- معرفی کتاب‌های تخصصی در حوزۀ کتاب‌آرایی و بررسی نقاط قوّت و ضعف آن ها؛
- مطالعۀ هنر کتاب آرایی برای احیای هنرهای گذشته، مانند فرش در دوران قبل از صفویّه ؛
- بررسی عنصر رنگ در کتاب‌آرایی در قرون اوّلیّه؛
- بررسی عنصر رنگ در کتاب‌آرایی در دورۀ سلجوقی؛
- بررسی عنصر رنگ در کتاب‌آرایی در دورۀ تیموری؛
- بررسی عنصر رنگ در کتاب‌آرایی در دورۀ ایلخانی؛
- بررسی عنصر رنگ در کتاب‌آرایی در دوۀ صفویّه؛
- بررسی عنصر رنگ در کتاب‌آرایی در دوران پس از صفویّه (افشاریّه، زندیّه و قاجار)؛
- مضامین تشعیر و تذهیب در دوران اسلامی و تحلیل محتوای آن ها در هر دوره؛
- طرح اسلیمی در کتاب آرایی و تغییر و تحوّلات آن نسبت به قبل در ادوار اسلامی؛ 
- تأثیر فرهنگ بومی و محلّی در هنر کتاب‌آرایی در دوره­های اسلامی؛
- مفاهیم کتیبه نگاری و تزیینی بر روی جلد کتاب ها؛
- تحلیل مکاتب نقّاشی دردورۀ  اسلامی و مقایسه آن ها با هم؛
- کارکرد طرح جلد کتب دینی در بازنمایی محتوای آن ها؛
- تأثیر مصوّرسازی متن­ها در انتقال پیام برای گروه‌های جامعه؛ 
- جایگاه کتاب‌آرایی کتب دینی در حوزۀ نشر؛
- تذهیب وتشعیر و ختایی؛
- طرح جلد وصفحه آرایی کتب دینی؛
- مصوّر سازی، طرّاحی جلد و صفحه آرایی کتب مذهبی برای گروه های مختلف.