پنجمین همایش بیوانفورماتیک ایران، اردیبهشت ماه ۱۳۹۳

پنجمین همایش بیوانفورماتیک ایران

پوستر پنجمین همایش بیوانفورماتیک ایران

پنجمین همایش بیوانفورماتیک ایران در تاریخ ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۳ توسط دانشگاه تهران،انجمن بیوانفورماتیک ایرانانجمن بيوانفورماتيك ايران و مركز تحقيقات بيوشيمي بيوفيزيك (IBB) دانشگاه تهران در شهر تهران برگزار گردید.