کنفرانس ملی معماری و شهرسازی معاصر ایران، آبان ماه ۱۳۹۸

کنفرانس ملی معماری و شهرسازی معاصر ایران

Iranian National Conference on Contemporary Architecture and Urban Development

پوستر کنفرانس ملی معماری و شهرسازی معاصر ایران

کنفرانس ملی معماری و شهرسازی معاصر ایران در تاریخ ۲۹ آبان ۱۳۹۸ توسط ،دانشگاه شهيد چمران اهواز در شهر اهواز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنفرانس ملی معماری و شهرسازی معاصر ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در کنفرانس ملی معماری و شهرسازی معاصر ایران