اولین کنفرانس سالانه بین المللی عمران، معماری و شهرسازی، شهریور ماه ۱۳۹۴

اولین کنفرانس سالانه بین المللی عمران، معماری و شهرسازی

اولین کنفرانس سالانه بین المللی عمران، معماری و شهرسازی در تاریخ ۳۱ شهریور ۱۳۹۴ توسط ،موسسه عالي علوم و فناوري خوارزمي در شهر شیراز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس سالانه بین المللی عمران، معماری و شهرسازی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس سالانه بین المللی عمران، معماری و شهرسازی