همایش پیشترفتهای تصویربرداری در چشم پزشکی

همایش پیشترفتهای تصویربرداری در چشم پزشکی

همایش پیشترفتهای تصویربرداری در چشم پزشکی در تاریخ ۲۸ مهر ۱۳۹۵ تا ۳۰ مهر ۱۳۹۵ توسط مرکز تحقیقات چشم دانشگاه علوم پزشکی مشهد برگزار گردید.