همایش پیشترفتهای تصویربرداری در چشم پزشکی، مهر ماه ۱۳۹۵

همایش پیشترفتهای تصویربرداری در چشم پزشکی

همایش پیشترفتهای تصویربرداری در چشم پزشکی در تاریخ ۲۸ مهر ۱۳۹۵ توسط دانشگاه علوم پزشکی مشهد،مركز تحقيقات چشم دانشگاه علوم پزشكي مشهد برگزار گردید.