چهارمین کنگره بین المللی طب انتقال خون، مهر ماه ۱۳۹۷

چهارمین کنگره بین المللی طب انتقال خون

Fourth International Congress on Transfusion Medicine

پوستر چهارمین کنگره بین المللی طب انتقال خون

چهارمین کنگره بین المللی طب انتقال خون در تاریخ ۱۰ مهر ۱۳۹۷ توسط ،انجمن علمی انتقال خون ایرانموسسه عالي آموزشي پژوهشي طب انتقال خونمركز تحقيقات سازمان انتقال خون ايران، انجمن علمي انتقال خون ايران در شهر تهران برگزار گردید.