اولین کنفرانس بین المللی بازاریابی خدمات بانکی، آذر ماه ۱۳۸۸

اولین کنفرانس بین المللی بازاریابی خدمات بانکی

International Conference on Banking Services Marketing

اولین کنفرانس بین المللی بازاریابی خدمات بانکی در تاریخ ۲۱ آذر ۱۳۸۸ توسط ، در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس بین المللی بازاریابی خدمات بانکی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس بین المللی بازاریابی خدمات بانکی